Committee

List of Beijing Modern Music Festival Committee 2017

Adviser of Beijing Modern Music Festival Committee: DONG Wei

 

Chairman/ Producer of Beijing Modern Music Festival Committee: YU Feng 

 

Artistic Director of Beijing Modern Music Festival: Xiaogang YE

Music Director of Beijing Modern Music Festival: HU Yongyan

Vice Art Director of Beijing Modern Music Festival: QIN Wenchen

 

Secretaries General of Beijing Modern Music Festival: LIU Hongzhu, CHEN Xiaolong

Executive Director of Beijing Modern Music Festival: CHEN Danbu

Heads of Communications of Beijing Modern Music Festival: TAO Qian, HUANG Lei

General Planner of China’s International Forum on Culture, Fine Arts & Humanity: LIU Sola

Executive Directors of China’s International Forum on Culture, Fine Arts & Humanity: JIN Ping, DING Xudong

Project Director of Beijing Modern Music Festival: LI Shaosheng

 

Chairman of the Art Advising Committee of Beijing Modern Music Festival: GAO Jianjin

Members of the Art Advising Committee of Beijing Modern Music Festival: YU Long, LI Xiaohui, GUO Shan, ZHANG Yi, LIANG Danan, HAN Xiaoming, Bright Sheng, XU Zhong 

 

Administrative Coordinator of Beijing Modern Music Festival: WANG Yuhua

Vice Music Director of Beijing Modern Music Festival: ZOU Hang, WANG Tao

Director of the “School Songs” Project: LIU Li 

Performance Director of Beijing Modern Music Festival: ZHANG Jingye

Stage Directors of Beijing Modern Music Festival: WANG Fan, LIU Fang

Administrative Director of Beijing Modern Music Festival: YIN Feng

Media Director of Beijing Modern Music Festival: GUO Hai’ou

Financial Directors of Beijing Modern Music Festival: WANG Jun, FANG Hengjian

 

Administrative Assistants of Beijing Modern Music Festival: ZHI Zheng, YUAN Nannan

Translators of Beijing Modern Music Festival: WU Yue, HONG Di 

分享到: